Soutěž „Jiné vize" si klade za cíl mapovat dění na poli tvorby pohyblivých obrazů filmu a videa v České republice. Výběr každého ročníku je unikátní díky rozdílnosti zájmu kurátorů, kteří deset nominovaných děl vybírají. Hlavním kritériem soutěže je předpoklad, že dílo musí být odpromítatelné v kinosále a díla nesmí být starší osmnácti měsíců. Do soutěže mohou svá díla přihlašovat jak profesionálové, tak amatéři.

 
 

KURÁTORKA:

Lenka Dolanová

 

POROTA:

IVAN LADISLAV GALETA – pedagog, režisér | CR

MARTIN ARNLOD – vizuální umělec a experimentální filmař | AT

MIA MAKELA – mediální a live cinema umělkyně | FI

 

DESÍTKA NOMINOVANÝCH DĚL:

 

Jan Pfeiffer | Předpoklad | 2009 | Délka videa: 10'04''

Co vás napadá při každodenním pohledu z vašeho okna? Jan Pfeiffer svůj výhled vyfotografoval. Výslednou fotografi, na níž jsou zachyceni lidé, zvířata, stromy, budovy, auta apod. vyskytující se v danou chvíli v zorném úhlu hledáčku fotoaparátu, nechal okomentovat patřičnými odborníky. Otázka zněla: Jaký je předpoklad pro jejich budoucnost? Práce se tak dotýká otázky existence a času lidem i věcem vyměřeným.

Tomáš Svoboda | Fly | 2009 |Délka videa: 3'57''

Fly je jeden z příkladů metody tzv. „textového flmu", jímž se Svoboda v poslední době zabývá. Abstraktním způsobem, pomocí krátkých schema-tických textů a obrazu, vypráví určitý příběh, jehož výslednou podobu si musí skládat divák sám po-mocí vlastní představivosti (v tomto případě příběh pasažérů na palubě dopravního letadla). Každý si tak zformuje vlastní a specifckou verzi příběhu.

Daniel Pitín | Ztracený architekt | 2008 | Délka videa: 1'41''

Pitín používá nalezené archivní fotografe, se kte-rými dále pracuje a upravuje je. Obrázky plynou zasebou, náhodně uspořádány. Jejich pozměněním, vkládáním věcí, které na fotografe nepatří, nebo naopak ubíráním, narušuje naši představu o vzhle-du, kontextu a celkovém vyznění dané fotografe. Pitín, využívající různé fotografe, jejichž ústředním tématem je většinou architektura, vytváří takřka fktivní příběh života a díla neznámého architekta.

Petra Hermanová | Corded | 2009 | Délka videa: 2'56'' (smyčka)

Corded si hraje se způsobem, jakým obvykle sle-dujeme videa, a s naším navyklým vnímáním pohy-bu obecně. Krátké, takřka banální výjevy z města, kde se vše neustále pohybuje, Hermanová navíc doprovází černým rámováním. Sleduje tak osu pohybu a tím dostává obraz ještě větší dynamiku. Pocit pohybu je znásoben. Slovy Herakleita: Vše plyne, veškeré jsoucno je v neustálém pohybu a proměně.

Matěj Smetana | Návod 2: Trilobit | 2009 | Délka videa: 6'48''

Krátký kreslený flm, doprovázený hudbou, po-chází ze série čtyř snímků, z nichž každý přináší krok za krokem návod na domácí výrobu nějaké věci (krystalu, trilobita, vesmíru, západu slunce) a odkazuje k vizualitě všeobecně používaných manuálů a návodů. Smetana pro svá vyjádření aplikuje schematickou lineární kresbu a v celé sérii se zabývá vztahem mezi myšlenkou, její formulací a následnou realizací ve formě objektu.

Roman Týc | Babička R.I.P. | 2009 | Délka videa: 2'37''

Video Babička R.I.P. bylo vytvořeno jako vzpomín-ka na autorovu zesnulou babičku. Týc horizontálně nafotil babiččinu kuchyň. Toto panorama poté složil dohromady, rozanimoval pohybem kamery o 360° a doplnil všedními zvuky kuchyňských čin-nosti. Vznikl tak nevšední babiččin portrét. Křehký snímek je působivou výpovědí o bolesti ze ztráty blízké osoby a rozloučení se s ní.

Barbora Švarcová | Psycho-analýza | 2009 | Délka videa: 8'58''

Barbora Švarcová si za výchozí bod své práce vzala klasický Hitchcockův flm Psycho a snímek podrobila důmyslné obrazové a zvukové analýze. Vybrala pro ni třináct stěžejních scén, v nichž se vyskytuje hlavní hrdinka flmu. Tu Švarcová „vy-řezala" a scény s ní kolážovitě nakupila do fronty obrazů. Paradoxně se tím tato flmová postava stala viditelnější, než původně byla. Divák tak má možnost nahlédnout do struktury flmu, do jeho prostoru, jenž není determinován časem.

Vilém Novák | Sloup | 2009| Délka videa: 5'57''

Site-specifcký animovaný flm promítaný na sloup a jeho okolí. Realizace proběhla v rámci výsta-vy Utopie moderny ve Zlíně roku 2009. Film byl vytvořen během jedné noci. Záznam může tuto situaci zprostředkovat a zároveň vytváří další, odlišné dílo.

Michal Kindernay | Pollution Movies | 2009 | Délka videa: 7'59''

Záznam audiovizuální paměti v prostoru a čase. Autor použil systém skenování obrazu modifko-vaného zvukem a analýzu znečištění v signálu obrazu a pohybu. Výsledky analýz, vertikálně ukládané v „matrixu" obrazu, jsou řazeny do finální videosekvence.

Lenka Žampachová | A tak štěkám jako hrom | 2008 |Délka videa: 1'50''

Ručně kreslená animace, frame po framu. Jednoduché prostředky jsou použité k vytvoření série situací, které se do sebe prolínají a cestují prostorem pohyblivého obrazu. Postavy a prostory morfují s roztomilou lehkostí.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aktivity PAFu v roce 2019 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj a Praha 7.

Více v sekci Partneři